Thiên Long Gate
Thiên Long GATE - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  Cs
  M.P
  1
  #cff99ff H߶ngBaBy
  80
  Nga My
  2
  STinG
  79
  Cái Bang
  3
  #eab0000#b Tng
  71
  Tinh Túc
  4
  68
  Tiêu Dao
  5
  SunNyNa
  52
  Tiêu Dao
  6
  HDip
  49
  Võ Đang
  7
  #eab0000#bTay иt Ch Lc
  49
  Tiêu Dao
  8
  zSKYz
  43
  Võ Đang
  9
  #e000fff#bDng
  36
  Võ Đang
  10
  BMy
  35
  Võ Đang
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private